รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 07-3532-639 
101บ้านบางมะนาวนางพิสมัย หลัดเกลี้ยง   
102บ้านค่ายนายเจริญ ทองเต็มดวง   
103บ้านปลักปลานางรูสนานิง เทพลักษณ์   
104บ้านปูลากาป๊ะนางราตรี รักมาก   
105บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153นายชมสิทธิ์ ท่าสอน   
106บ้านหัวเขานายสิทธิยา มามะ   
107ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)นายอภิสิทธิ์ แลหะ   
108อนุบาลนราธิวาสนายสุรพงศ์ มะหะมะ   
109เมืองนราธิวาสนายวีรศักดิ์ บินสะมะแอ   
110บ้านโคกสยานายสายัณห์ ขานโบราณ   
111วัดพนาสณฑ์นายประวิทย์ เพียรผล   
112บ้านโคกเคียนนางรัตนา ณ ปัตตานี   
113บ้านโคกพะยอมนายเพิ่มศักดิ์ จุฑามณี   
114บ้านบือราเป๊ะนายนพ ณ เทพา   
115บ้านฮูแตทูวอนายเจ๊ะอูเซ็ง ยูโซ๊ะ   
116บ้านทอนนายวิชัย อสิเศวตกุล   
117บ้านทรายขาวนางพินิตย์ ชูสุวรรณ   
118วัดกำแพงนายจิตร ลีนิน   
119บ้านยาบีนายนราธิป ชุมประศาล   
120บ้านไร่พญานายวัฒนา สูจิวัฒนารัตน์   
121บ้านกาแนะนายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย   
122บ้านกูแบสาลอนายเฉลิมพล มุตตาหารัช   
123บ้านโคกศิลานายอมร นาคปก   
124บ้านเปลนางทัศนีย์ ธนิกุล   
125วัดลำภูนายสมชาย สุวรรณราช   
126วัดโคกโกนายวีรสิทธิ์ เอนกรัตน์   
127บ้านแคนานายกฤษณะ ว่าพัฒนวงศ์   
128บ้านรามานายวิเชียร หน่อแดง   
129บ้านทำเนียบนายธีระ หมั่นสกุล   
130บ้านมะนังกาหยีนายวิชาญ อธิกพันธุ์   
131บ้านสุไหงบาลานายอร่าม ดือราซอ   
132บ้านโต๊ะนอนายวีระพงษ์ ศิริกูลวัฒนากิจ   
133บ้านจูดแดงนายชัยสิทธิ์ พัฒนปรีชาวงศ์   
134บ้านโคกแมแนนายมนัส งานทวีเลิศสิน   
135บ้านจะแลเกาะนายสมกิจ อาแว   
136บ้านทุ่งโต๊ะดังนายจิรพัฒน์ ขันทศกร   
137บ้านจืองานายเพียร ยอดจันทร์   
138บ้านตะโละแน็งนายเนื่อง น้อยเอียด   
139บ้านยารอนายเชาวลี เล๊าะยีตา   
140บ้านโคกตีเตนายการุณ เรืองกาญจน์   
141บ้านโคกสุมุนายวัฒนชัย มณีพันธุ์   
142นราธิวาสนายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์   
143นราสิกขาลัยนายวอยารี หะยีมะเย็ง   
144เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์    
145นราวิทย์อิสลาม    
146นิรันดรวิทยา    
147อัซซูลามียะห์ตูดีนียะห์    
148อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์    
149อิสลามบูรพา    
201บ้านแป๊ะบุญนายอนันต์ เลาะยา   
202บ้านบือเจ๊าะนายจิรวัฒน์ อาแว   
203น้ำตกปาโจ(วันครู 2501)นายพัสดี พงศารุจิรัตน์   
204บ้านปะลุกานากอนายวิรชาติ เล๊าะยีตา   
205บ้านตะโละบาลอนางดาวเรือง เจ๊ะมะ   
206บ้านสุไหงบาตูนายมะ ดาราแม   
207ราชประชานุเคราะห์ 9นายฮาซัน แดร์   
208บ้านปูซูตีฆอว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เสมอภพ   
209ราชประชานุเคราะห์ 10นายจร ประสงค์สุข   
210บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)นายอุสมาน สาและ   
211บ้านกาเยาะมาตีนายจักร เบญจดารา   
212บ้านดูกูนายมนัส ดาโอะ   
213บ้านบือเระนายเหม ยุนุ   
214บ้านบูเกะสูดอนายนรินทร์ นิมอ   
215บ้านคลอแระนายสัมพันธ์ จินดาเพชร   
216บ้านตันหยงนายอับดุลรอยับ ต่วนเพ็ง   
217บ้านยือลอนายรอนิง บินอิสมาอีล   
218บ้านฮูแตยือลอนางนัยนา รอดแถม   
219บ้านกะลูแปนายสมัย เลาะยา   
220บ้านอีโยะนายชาร์รีฟท์ สือนิ   
221บ้านอาตะบือเระนายมุคตาร์ เจ๊ะมะ   
222บ้านบือแนปีแยนายมะยูโซะ มามะ   
223บ้านปะลุกาสาเมาะนายมาหะมะ ลอเซ็ง   
224วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)นายสุรพงษ์ ยุตบุษย์จารุ์   
225บ้านมะยูงนางสุทัศนะ เจ๊ะมะ   
226บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66นายกอเดร์ แลแมแน   
227บ้านปะลุกาแปเราะนางสาวจิรารัตน์ พฤกษะศรี   
228บาเจาะนายกิตติพันธ์ ติยัพเสน   
230ธรรมสตัมภ์วิทยา    
231ศิริธรรมวิทยา    
232อัตดีนียาตุลอิสลามียะห์    
233อัลมัสโฮร์    
234เจริญศาสตร์วิทยา    
301บ้านต้นตาลนายมานิต บินนิมะ   
302บ้านปาลอบาต๊ะนายเสรีพงษ์ คงสา   
303บ้านกูแว(ประชาอุทิศ)นายอายิ เป๊าะนิ   
304บ้านลุโบะบายะนายมะนาเซร์ แมแล   
305บ้านแยะนายการีม โตะเฮ็ง   
306บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)นายซุลกีฟลีย์ ปูเตะ   
307บ้านลุโบะปาเระนายอิสเหาะ สามะแต   
308บ้านจอเบาะนายสะมะแอ ดิงนามอ   
309บ้านกำปงปีแซนายอาหะมะ สือรี   
310บ้านลุโบะดาโต๊ะนายนิอับดุลเลาะ หะยีแวสามะ   
311บ้านกาแรนายอับดุลรอนิง ฮารีหม๊ะ   
312บ้านตะโละมีญอนายมะดาโอะ อาแว   
313บ้านบูเกะบากงนายต่วนสตอพา ซือนิ   
314บ้านบลูกาสนอนายเจตพงศ์ หาดเนิน   
315บ้านกูยินายสะรี อาแวกะจิ   
316บ้านยี่งอนายรอมือลี ซอตีเมาะ   
317บ้านกูเล็งนายทวีวัฒน์ บูรณสุวรรณ   
318บ้านบูเกะกอตอนายจรัส นวลเขียว   
319บ้านกาบุ๊นายสินธุ์ สือรี   
320บ้านกาเด็งนายสมพร ยากะบิล   
321บ้านศาลาลูกไก่นายเมธี ดุริยรัฐการ   
322บ้านทุ่งคานายหิรัญย์ จันทร์หงษ์   
323บ้านปูตะนายจีรวิชญ์ การสมเกตุ   
324ร่มเกล้านายสกุล ทองเอียด   
325มาฮัดมูฮัมมาดียะห์    
326สมานมิตรวิทยา    
327อดุลวิทยา    
328อัครศาสน์วิทยา    
401บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)นายเดโช พรอนุวงศ์   
402บ้านบลูกานายสมโภชน์ ใสบริสุทธิ์   
403บ้านสาวอนางสาวเพ็ญศรี แต้ตระกูล   
404บ้านมือและห์นางสาวสมใจ มากมณี   
405บ้านจือแรนายไพบูลย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง   
406บ้านดือแยนายอับดุลลาเต๊ะ แลแมแน   
407วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)นายกรัณย์ ศรัทธาทิพย์กุล   
408บ้านบูกิ๊ตยือแรนายจตุพงศ์ ธรรมเดโช   
409บ้านรือเสาะนายวิรุฬห์ ประทีปพรรณ   
410บ้านนาดานายสมาน สามามะ   
411บ้านยาแลเบาะ    
412บ้านนาโอนนายกรีฑา แดงดี   
413บ้านบากงนางอารีย์ อาตมประสังสาน   
414ประชาพัฒนานางสาระภี อับดุลเล๊าะ   
415บ้านบริจ๊ะนายชาคริต อารยสมัย   
416ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละนายมงคล ชมติวัง   
417บ้านบือแรงนายอุสมาน มานะ   
418บ้านกูยินายจรัญ เหล็มเจริญ   
419บ้านอีนอนายนพดล อดุลภักดี   
420บ้านลาเมาะนายชัยวัฒน์ สุเมธาวิวัฒน์   
421บ้านลาเมาะฮีเลนายอาซิ เพ็ญรดา   
422บ้านดือแยหะยีนายฮานาปี แวมิง   
423บ้านมะนังปันยังนายจำเป็น ปิยะรัตน์   
424บ้านตายานายอุสมาน หะมิ   
425บ้านลูโบะบูโละนายสุรศักดิ์ บุญราช   
426บ้านละหานนายสิทธิชัย วรรณจิตจรูญ   
427บ้านยือลาแปนายบลยา ไหรเจริญ   
428บ้านกาโดะนางมาดีน๊ะ เดวาดาแล   
429บ้านบือเล็งใต้นางสาวสุชดา แซ่ตั้ง   
430บ้านพนาทักษิณนายสุรพล วงศ์ชนะ   
431บ้านบลูกาฮีเลนายราชศักดิ์ ยอดธงชัย   
432บ้านบาตงนายอับดุลรอมัน เดะแอ   
433บ้านบาโงปะแตนางรอซีด๊ะ สาและ   
434บ้านสายน้ำทิพย์นายสุรินทร์ สมบูรณ์   
435บ้านสวนพลูนายวุฒิ ปานทอง   
436บ้านสุเป๊ะนายสมาน ยีมะยี   
437บ้านบาโงปูโละนายมะยีดิง จารง   
438บ้านซือเลาะนายประเวศ ฟุ้งเฟื่อง   
439บ้านธรรมเจริญนายสันทัด รังเสาร์   
440บ้านสะแนะนายปรีชา ยาชะรัด   
441รือเสาะชนูปถัมภ์นายสมเกียรติ เสาวคนธ์   
442เรียงราษฎร์อุปถัมภ์นายเปรม ทองนะ   
443นะห์ฎอตุลสูบาน    
445ไอร์เต๊ะวิทยา    
501บ้านคอลอกาเวนายสุไลหมาน ใบสะเม๊าะ   
502บ้านกลูบีนายมงคล พรมรักษ์   
503ชุมชนบ้านซากอนายอดินันท์ ศรีสุพรรณพงศ์   
504บ้านสาครนายมูฮำหมัดพาอูซี เจ๊ะซู   
505ประชาวิทย์รังสรรค์นายสมพร ศรีสุวรรณ   
506บ้านป่าไผ่นายปรีชา ศรีสุข   
507บ้านไอร์แยงนายนิโซ๊ะ นิเยะ   
508บ้านปาหนันนายอาณัติ ยีมะยี   
509บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์นายวิสุทธ์ สิทธิรักษ์   
510บ้านตอหลังนายอุเส็น เกษตรกาลาม์   
511บ้านบือแนนากอนายกริชชัย ลุโบะกาแม   
512บ้านลูโบ๊ะบาตูนายยาการียา เจะโนะ   
513บ้านตะมะยูงนายนิคเรศ ชุมประเวศ   
514บ้านลาเวงนายสุกรี ทิพย์ไพศาล   
515บ้านตามุงนายอับดุลรอฮีม อูแล   
516สว่างวัฒนานายสันต์ นิลสมาน   
517บ้านดาฮงนายรอมลี เตาะซาตู   
518สามัคคีวิทยานายเชื้อเพชร นกต่อ   
519ศรีวารินทร์